Opleiding

Sinds 1 juli 2020 worden de arts-assistenten in opleiding tot psychiater (aios) binnen ons Consortium opgeleid volgens het opleidingsplan ‘De Psychiater’. Dit lokale opleidingsplan is ontwikkeld overeenkomstig de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Het Consortium Psychiatricum Nederland ZuidWest is een samenwerkingsverband van het Erasmus Medisch Centrum en ggz-instellingen in de regio Zuidwest Nederland.
Het Consortium verzorgt gezamenlijk onderwijs en biedt stagemogelijkheden tijdens de opleiding tot psychiater. De aangesloten instellingen zorgen voor een opleiding van hoog niveau.
De instellingen zijn: GGZ Delfland, Emergis, Erasmus MC, Fivoor, GGZ Westelijk Noord Brabant, Parnassiagroep, de Viersprong en Yulius.

Het consortium heeft zes opleidingen waar aios kunnen instromen: GGZ Delfland, Emergis, Erasmus MC, GGZ Westelijk Noord Brabant, Parnassia Antes en Yulius. Het consortium is onderdeel van de Onderwijs- en Opleidingsregio Rotterdam (OOR Rotterdam).

In de opleidingen met instroomplaatsen kan een groot deel van de opleiding tot psychiater gevolgd worden. Samen met een aantal instellingen in de regio waar een deel van de opleiding gevolgd kan worden, bieden de instroominstellingen binnen het consortium Zuidwest Nederland een breed palet aan stages en profileringsstages, waardoor de aios met veel keuzevrijheid binnen het consortium opgeleid kan worden.
De zes instroominstellingen hebben alle hun eigen profiel, en werken binnen het consortium samen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. De verschillende opleidingsonderdelen en lokale organisatie zijn beschreven in de Lokale Opleidingsplannen van de afzonderlijke instellingen en terug te vinden in de opleidingsetalage of via de links op deze website (instellingen).

De instroom van aios binnen het consortium vindt per instelling op wisselende tijdstippen in het jaar plaats. De sollicitaties zijn decentraal georganiseerd, per instelling. De instellingen binnen het consortium organiseren hun eigen lokale onderwijs (bestaande uit bijvoorbeeld klinische besprekingen, somatisch onderwijs en referaten). Het landelijk psychiatrie-onderwijs en psychotherapie-onderwijs wordt consortium breed georganiseerd via het onderwijsbureau van ons consortium.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in het Landelijke Opleidingsplan