Opleiding

Structuur van de opleiding:
De duur van de opleiding bedraagt vier en eenhalf jaar.
De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:
a. twee en een half jaar algemene psychiatrie

Hoewel het grootste deel van het algemene deel zal bestaan uit stages bij volwassenen
kunnen ook stages gevolgd worden bij kinderen, jeugdigen of ouderenpopulaties.

b. twee jaar in één van de volgende drie aandachtsgebieden:
i. de volwassenenpsychiatrie
ii. de kinder- en jeugdpsychiatrie
iii. de ouderenpsychiatrie

In het aandachtsgebied verricht de aios patiëntenzorg geheel of grotendeels binnen de
patiëntenpopulatie van het betreffende aandachtsgebied.
Het aandachtsgebied wordt bij voorkeur na het algemeen deel van de opleiding gevolgd, maar het staat de opleider vrij hiervan (deels) af te wijken.
Gedurende de opleiding is de aios werkzaam binnen de directe psychiatrische patiëntenzorg en ontwikkelt deze diens competenties binnen de volgende vijf thema’s:
a. psychiatrische diagnostiek;
b. biologische behandeling;
c. psychologische behandeling;
d. omgevingsinterventies;
e. soma en psyche.
De aios mag gedurende ten hoogste één jaar stages volgen die niet de directe patiëntenzorg betreffen maar wetenschappelijk onderzoek of beleidspsychiatrie en wel maximaal 6 maanden in het algemene deel van de opleiding en maximaal 6 maanden in het gekozen aandachtsgebied.
Gedurende de gehele opleiding is de aios ten minste één jaar en ten hoogste drie en een half jaar werkzaam in een klinische setting en ten minste één jaar en ten hoogste drie en een half jaar in een ambulante setting.
In het algemene deel of in het aandachtsgebied volgt de aios een stage (maximaal 12 maanden) in een behandelcontext die gekenmerkt wordt door spoedeisende psychiatrie, en een stage (maximaal 12 maanden) in een behandelcontext die gekenmerkt wordt door consultatieve psychiatrie.
Het is gewenst dat iedere aios minimaal één stage in het algemeen of academisch ziekenhuis en één stage in een GGZ-instelling volgt.

Een uitgebreide omschrijving staat in de bijgevoegde samenvatting van Hoop 2.0